Ekspertyza
Ekspertyza

Nasi eksperci, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sporządzają ekspertyzy przeciwpożarowe, wymagane przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowanie obiektów istniejących. Ekspertyzy ppoż. możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techniczno – budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych.

Wykonujemy i opracowujemy ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

§2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku.

§1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku.

§8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w przypadku braku lub niezapewnienia dojazdu pożarowego do budynku dla jednostek straży pożarnej.

Ekspertyza przeciwpożarowa zawiera część graficzną w postaci rzutów kondygnacji, planów sytuacyjnych itp. włącznie z zastosowanymi proponowanymi zmianami.

Nasi

Nasi eksperci, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sporządzają ekspertyzy przeciwpożarowe, wymagane przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowanie obiektów istniejących. Ekspertyzy ppoż. możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techniczno – budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych.

Wykonujemy i opracowujemy ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

§2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) w przypadku

Nasi eksperci, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sporządzają ekspertyzy przeciwpożarowe, wymagane przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowanie obiektów istniejących. Ekspertyzy ppoż. możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techniczno – budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych.

Wykonujemy i opracowujemy ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

§2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku.

§1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku.

§8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w przypadku braku lub niezapewnienia dojazdu pożarowego do budynku dla jednostek straży pożarnej.

Ekspertyza przeciwpożarowa zawiera część graficzną w postaci rzutów kondygnacji, planów sytuacyjnych itp. włącznie z zastosowanymi proponowanymi zmianami.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt