Plan BIOZ
Pomagamy przygotować dokumenty i plany chroniące zdrowie Twoich pracowników.
Plan BIOZ

Plan BIOZ – czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, to najważniejszy dokument mający na celu ochronę naszego zdrowia na budowie. Obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu BIOZ wynikający z art. 21a. ust. 1 Ustawy – Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy lub wykonanie tego zadania może powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie.

W ramach oferty naszej firmy znajdą Państwo usługę opracowania planu BIOZ w Nowym Sączu. Jako specjaliści z zakresu BHP i PPOŻ gwarantujemy profesjonalne oraz rzetelne wykonanie powierzonego nam zadania. Plan BIOZ sporządzamy w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w projekcie budowlanym. Plan BIOZ powinien być opracowany przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót. Ponadto kierownik jest obowiązany do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ (oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową), które to inwestor winien załączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ w Nowym Sączu istnieje w trzech przypadkach:

 • Kiedy przewiduje się, że planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być zatrudnionych co najmniej 20 pracowników.
 • Kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
 • Kiedy na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z niżej wymienionych rodzajów robót budowlanych:
  • roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności do upadku z wysokości lub przysypania ziemią
  • roboty przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu ludzi
  • roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym
  • roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych
  • roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracownika
  • roboty prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach
  • roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
  • roboty wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
  • roboty wymagające używania materiałów wybuchowych
  • roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Struktura Planu BIOZ

Część tytułowa – zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ.

Część opisowa – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:

 • zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów
 • wykaz istniejących obiektów
 • wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie
 • informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia
 • informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
 • informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych
 • określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • informacja o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników
 • określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie
 • wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację
 • wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Część rysunkowa – jest uzupełnieniem części opisowej i stanowi element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej. Zwykle część rysunkowa opracowywana jest na kopii zagospodarowania działki lub terenu. W tej części powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego dotyczącą obsługi budowy pod względem BHP i PPOŻ w Nowym Sączu. W ramach usługi przygotowujemy wymagany Plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze.

Na potrzeby klienta oferujemy przejęcie innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawnych w wyżej wskazanym obszarze. Chętnie podejmujemy się wyzwań. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą – zachęcamy do nawiązania kontaktu telefonicznego bądź mailowego, podczas którego będziemy mogli przedstawić Państwu pełną propozycję współpracy.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /home/klient.dhosting.pl/grupaproxim/proxima-bhp.pl/public_html/wp-content/themes/proxima/includes/custom_functions.php on line 241

Plan BIOZ – czyli plan bezpieczeÅ„stwa i ochrony zdrowia, to najważniejszy dokument majÄ…cy na celu ochronÄ™ naszego zdrowia na budowie. ObowiÄ…zek sporzÄ…dzenia lub zapewnienia sporzÄ…dzenia Planu BIOZ wynikajÄ…cy z art. 21a. ust. 1 Ustawy – Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy lub wykonanie tego zadania może powierzyć osobie posiadajÄ…cej odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie.

W ramach oferty naszej firmy znajdą Państwo usługę opracowania planu BIOZ w Nowym Sączu. Jako specjaliści z zakresu BHP i PPOŻ gwarantujemy profesjonalne oraz rzetelne wykonanie powierzonego nam zadania. Plan

Plan BIOZ – czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, to najważniejszy dokument mający na celu ochronę naszego zdrowia na budowie. Obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu BIOZ wynikający z art. 21a. ust. 1 Ustawy – Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy lub wykonanie tego zadania może powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie.

W ramach oferty naszej firmy znajdą Państwo usługę opracowania planu BIOZ w Nowym Sączu. Jako specjaliści z zakresu BHP i PPOŻ gwarantujemy profesjonalne oraz rzetelne wykonanie powierzonego nam zadania. Plan BIOZ sporządzamy w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w projekcie budowlanym. Plan BIOZ powinien być opracowany przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót. Ponadto kierownik jest obowiązany do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ (oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową), które to inwestor winien załączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ w Nowym Sączu istnieje w trzech przypadkach:

 • Kiedy przewiduje się, że planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być zatrudnionych co najmniej 20 pracowników.
 • Kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
 • Kiedy na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z niżej wymienionych rodzajów robót budowlanych:
  • roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności do upadku z wysokości lub przysypania ziemią
  • roboty przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu ludzi
  • roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym
  • roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych
  • roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracownika
  • roboty prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach
  • roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
  • roboty wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
  • roboty wymagające używania materiałów wybuchowych
  • roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Struktura Planu BIOZ

Część tytułowa – zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ.

Część opisowa – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:

 • zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów
 • wykaz istniejących obiektów
 • wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie
 • informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia
 • informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
 • informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych
 • określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • informacja o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników
 • określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie
 • wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację
 • wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Część rysunkowa – jest uzupełnieniem części opisowej i stanowi element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej. Zwykle część rysunkowa opracowywana jest na kopii zagospodarowania działki lub terenu. W tej części powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego. Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego dotyczącą obsługi budowy pod względem BHP i PPOŻ w Nowym Sączu. W ramach usługi przygotowujemy wymagany Plan BIOZ oraz konieczne procedury i formularze.

Na potrzeby klienta oferujemy przejęcie innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawnych w wyżej wskazanym obszarze. Chętnie podejmujemy się wyzwań. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą – zachęcamy do nawiązania kontaktu telefonicznego bądź mailowego, podczas którego będziemy mogli przedstawić Państwu pełną propozycję współpracy.

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt