Doradztwo prawno-techniczne
Pomagamy kształ­to­wać bez­piecz­ne i zdro­we śro­do­wi­sko pra­cy.
Doradztwo prawno-techniczne

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich pracowników bez względu na to, ilu ich zatrudnia, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i właściwej ochrony przeciwpożarowej. W ramach tej fundamentalnej zasady na pracodawców nałożone zostały szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i PPOŻ, zawarte w licznych przepisach prawnych.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w Nowym Sączu przedsiębiorca może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w przypadku firm o złożonej strukturze organizacyjnej, zatrudniających wielu pracowników.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP i PPOŻ w Nowym Sączu obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w różnorodnych przedsiębiorstwach.

Rozumiejąc trudności związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników, zapewniamy Państwu  stałe doradztwo prawno – techniczne i wsparcie merytoryczne nawet w najbardziej zawiłych kwestiach z zakresu:

 • Prawa pracy
 • BHP
 • PPOŻ

Stawiamy sobie za cel maksymalne odciążenie przedsiębiorstw w wyżej wskazanych obszarach.

Usługi doradztwa w Nowym Sączu świadczymy zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.Problemy naszych Klientów staramy się rozwiązać maksymalnie szybko, na wszelkie pytania odpowiadamy od razu bądź w bardzo krótkim czasie.

Doradztwo z zakresu BHP i PPOŻ

W Pol­sce w 2015 ro­ku wy­da­rzy­ło się po­nad 13 700 wy­pad­ków przy pra­cy zwią­za­nych z ob­słu­gą ma­szyn i urzą­dzeń (źró­dło GUS). Ta­ka też jest ska­la strat ludz­kich, fi­nan­so­wych, ma­te­rial­nych i spo­łecz­nych. Bez­pie­czeń­stwo to zysk. Za­sa­da kształ­to­wa­nia bez­piecz­ne­go i zdro­we­go śro­do­wi­ska pra­cy, po­le­ga na tym, że wszy­scy przy­czy­nia­ją­cy się do re­ali­za­cji pro­ce­sów pra­cy, two­rzą i od­po­wia­da­ją za  bez­pie­czeństwo.

W za­kre­sie usług do­rad­czych z zakresu BHP i PPOŻ w Nowym Sączu pro­po­nu­je­my:

 • au­dyt or­ga­ni­za­cji i me­tod pra­cy na sta­no­wi­skach pra­cy, na któ­rych wy­stę­pu­ją czyn­ni­ki nie­bez­piecz­ne i szko­dli­we dla zdro­wia lub wa­run­ki uciąż­li­we
 • oce­nę do­bo­ru środ­ków ochro­ny zbio­ro­wej i in­dy­wi­du­al­nej,
 • oce­nę stop­nia przy­sto­so­wa­na użyt­ko­wa­nych ma­szyn do mi­ni­mal­nych wy­ma­gań BHP,
 • au­dyt w za­kre­sie speł­nia­nia przez obiek­ty i sta­no­wi­ska wy­ma­gań bhp i ppoż.,
 • po­mia­ry śro­do­wi­ska pra­cy przez akre­dy­to­wa­ne la­bo­ra­to­rium.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Obsługa kadrowo-płacowa stanowi jeden z ważniejszych i najbardziej wrażliwych obszarów działalności firmy, wymagających szczególnej staranności, wiedzy i doświadczenia. Staramy się w tym zakresie stanowić dla naszych Klientów profesjonalny dział kadr i płac odpowiedzialny nie tylko za dokumentację pracowniczą i zarządzanie personelem, ale także zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Nowym Sączu.

Zakres usługi doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Nowym Sączu obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów powiązanych (umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej)
 • wsparcie w kontaktach z ZUS, PIP i US
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców
 • obsługę przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie Art. 23 1 k.p.
 • wsparcie w działaniach związanych z redukcją zatrudnienia (porozumienia, wypowiedzenia, odprawy i odszkodowania)
 • wsparcie w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych
 • opracowywanie regulaminów i zarządzeń

Zna­jo­mość obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów oraz czę­stych zmian w prze­pi­sach pra­wa pra­cy ma istot­ne zna­cze­nie dla sku­tecz­ne­go za­rzą­dza­nia fir­mą. Pro­po­nu­je­my usłu­gi do­rad­cze w za­kre­sie pra­wa pra­cy w Nowym Sączu w ra­mach, któ­rych przy­go­to­wu­je­my pro­jek­ty do­ku­men­ta­cji i ana­li­zy oraz kompleksowo in­for­mu­je­my o zmia­nach w pra­wie.

Pomagamy kształ­to­wać bez­piecz­ne i zdro­we śro­do­wi­sko pra­cy. Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura!

 

Każdy

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich pracowników bez względu na to, ilu ich zatrudnia, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i właściwej ochrony przeciwpożarowej. W ramach tej fundamentalnej zasady na pracodawców nałożone zostały szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i PPOŻ, zawarte w licznych przepisach prawnych.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w Nowym Sączu przedsiębiorca może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich pracowników bez względu na to, ilu ich zatrudnia, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i właściwej ochrony przeciwpożarowej. W ramach tej fundamentalnej zasady na pracodawców nałożone zostały szczegółowe wymogi dotyczące służby BHP i PPOŻ, zawarte w licznych przepisach prawnych.

Do wykonywania zadań z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej w Nowym Sączu przedsiębiorca może wykorzystać specjalistów zewnętrznych. Bez wątpienia jest to dla niego dużo bardziej ekonomiczne i skuteczniejsze, szczególnie w przypadku firm o złożonej strukturze organizacyjnej, zatrudniających wielu pracowników.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi BHP i PPOŻ w Nowym Sączu obejmujące wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w różnorodnych przedsiębiorstwach.

Rozumiejąc trudności związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników, zapewniamy Państwu  stałe doradztwo prawno – techniczne i wsparcie merytoryczne nawet w najbardziej zawiłych kwestiach z zakresu:

 • Prawa pracy
 • BHP
 • PPOŻ

Stawiamy sobie za cel maksymalne odciążenie przedsiębiorstw w wyżej wskazanych obszarach.

Usługi doradztwa w Nowym Sączu świadczymy zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.Problemy naszych Klientów staramy się rozwiązać maksymalnie szybko, na wszelkie pytania odpowiadamy od razu bądź w bardzo krótkim czasie.

Doradztwo z zakresu BHP i PPOŻ

W Pol­sce w 2015 ro­ku wy­da­rzy­ło się po­nad 13 700 wy­pad­ków przy pra­cy zwią­za­nych z ob­słu­gą ma­szyn i urzą­dzeń (źró­dło GUS). Ta­ka też jest ska­la strat ludz­kich, fi­nan­so­wych, ma­te­rial­nych i spo­łecz­nych. Bez­pie­czeń­stwo to zysk. Za­sa­da kształ­to­wa­nia bez­piecz­ne­go i zdro­we­go śro­do­wi­ska pra­cy, po­le­ga na tym, że wszy­scy przy­czy­nia­ją­cy się do re­ali­za­cji pro­ce­sów pra­cy, two­rzą i od­po­wia­da­ją za  bez­pie­czeństwo.

W za­kre­sie usług do­rad­czych z zakresu BHP i PPOŻ w Nowym Sączu pro­po­nu­je­my:

 • au­dyt or­ga­ni­za­cji i me­tod pra­cy na sta­no­wi­skach pra­cy, na któ­rych wy­stę­pu­ją czyn­ni­ki nie­bez­piecz­ne i szko­dli­we dla zdro­wia lub wa­run­ki uciąż­li­we
 • oce­nę do­bo­ru środ­ków ochro­ny zbio­ro­wej i in­dy­wi­du­al­nej,
 • oce­nę stop­nia przy­sto­so­wa­na użyt­ko­wa­nych ma­szyn do mi­ni­mal­nych wy­ma­gań BHP,
 • au­dyt w za­kre­sie speł­nia­nia przez obiek­ty i sta­no­wi­ska wy­ma­gań bhp i ppoż.,
 • po­mia­ry śro­do­wi­ska pra­cy przez akre­dy­to­wa­ne la­bo­ra­to­rium.

Doradztwo z zakresu prawa pracy

Obsługa kadrowo-płacowa stanowi jeden z ważniejszych i najbardziej wrażliwych obszarów działalności firmy, wymagających szczególnej staranności, wiedzy i doświadczenia. Staramy się w tym zakresie stanowić dla naszych Klientów profesjonalny dział kadr i płac odpowiedzialny nie tylko za dokumentację pracowniczą i zarządzanie personelem, ale także zajmujący się doradztwem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Nowym Sączu.

Zakres usługi doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Nowym Sączu obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów powiązanych (umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej)
 • wsparcie w kontaktach z ZUS, PIP i US
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców
 • obsługę przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w trybie Art. 23 1 k.p.
 • wsparcie w działaniach związanych z redukcją zatrudnienia (porozumienia, wypowiedzenia, odprawy i odszkodowania)
 • wsparcie w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych
 • opracowywanie regulaminów i zarządzeń

Zna­jo­mość obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów oraz czę­stych zmian w prze­pi­sach pra­wa pra­cy ma istot­ne zna­cze­nie dla sku­tecz­ne­go za­rzą­dza­nia fir­mą. Pro­po­nu­je­my usłu­gi do­rad­cze w za­kre­sie pra­wa pra­cy w Nowym Sączu w ra­mach, któ­rych przy­go­to­wu­je­my pro­jek­ty do­ku­men­ta­cji i ana­li­zy oraz kompleksowo in­for­mu­je­my o zmia­nach w pra­wie.

Pomagamy kształ­to­wać bez­piecz­ne i zdro­we śro­do­wi­sko pra­cy. Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura!

 

Potrzebujesz porady? Szukasz rozwiązania?
Zapraszamy do kontaktu
kontakt